We are proud member of bitB!
ProPokerBacking
Csatlakozz most

Adatvédelmi tájékoztató

Kezdőlap Adatvédelmi tájékoztató

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk!

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a PPB Consulting FZC (továbbiakban: Szolgáltató) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

A jelen Általános Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.propokerbacking.com weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus szolgáltatásokat használó Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). A Tájékoztató minden, a Weboldalon keresztül történő jogügyletre, szolgáltatásra, illetve azt igénybevevő Ügyfélre vonatkozik.

A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE:

Cégnév: PPB Consulting FZC

Székhely: Al Shmookh Building. UAQ Free Trade Zone, 7073 Umm Al Quwain, United Arab Emirates

Képviselő: Bogdán Bence

Adószám: –

Cégjegyzékszám: 4965

Telefonszám: +3630 630 9603

Honlap: www.propokerbacking.com

E-mail: info@propokerbacking.com

 

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos adatkezelési előírásoknak megfelel, így különösen:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.),
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól,
– 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről.

A fentiekre tekintettel a Szolgáltató:

 • kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei személyes adatainak védelmét, valamint Ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
 • A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban:
Érintett”) vonatkozó bármely információ.

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és kifejezett (tevőleges) nyilatkozata, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó Személyes adat – célnak megfelelő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel Személyes adatának kezelését, annak módját, terjedelmét, célszerűségét, stb. kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely a Személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,  lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a Személyes adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: a Személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: a Személyes adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: a Személyes adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: a Személyes adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: a Személyes adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot a Személyes adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – Személyes adatok feldolgozását végzi.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

TECHNIKAI ADATOK

A Szolgáltató a Személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató a Személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az Adatkezelés biztonságának védelméről, amely az Adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szervező az Adatkezelés során megőrzi a titkosságot:

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • biztosítja a Személyes adatok a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • gondoskodik a rendelkezésre állásról: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

XXIII. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzati rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

A Szolgáltató a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Csak olyan Személyes adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A Személyes adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény – vagy
annak felhatalmazása alapján egyéb -, jogszabály azt megengedi, és ha az Adatkezelés feltételei minden egyes Személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – Harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény, illetve más jogszabály lehetővé teszi, és a Harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a Személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a Személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az Érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az Érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az Érintett Hozzájárulását megadottnak kell tekinteni közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az Érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való Hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az Érintett személyes adatok védelméhez fűződő jogait és az Érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekeket -, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, – nem sérthetik.

XXIV. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI, CÉLJA

A Szolgáltató több különböző célból kezel Személyes adatokat. Az Adatkezelések jogalapja változhat az egyes adatkezelési tevékenységek vonatkozásában, amely alapulhat jogi kötelezettség teljesítésén vagy az érintett hozzájárulásán. Az alábbiakban személyes adatonként elkülönítve mutatjuk be az egyes adatkezelési célokat és az adatok tárolásának időtartamát.

Kezelt személyes adat Adatkezelés célja Adattárolás időtartama
E-mail cím
 • Játékos beazonosítása
 • A rendszerüzenetek a megadott e-mail címre érkeznek
 • Amennyiben a játékos kéri, erre az e-mail címre érkeznek a promóciós ajánlatok
 • Kapcsolattartás
A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

A pénzmosás ás terrorizmus finanszírozása megelőzése és érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év, a Pmt. 58. § megvalósulása esetén 10 év

Skype azonosító
 • Játékos beazonosítása
 • Kapcsolattartás
A regisztrációból eredő jogviszony fennállásáig.

A pénzmosás ás terrorizmus finanszírozása megelőzése és érdekében az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év, a Pmt. 58. § megvalósulása esetén 10 év

XXV. ADATTOVÁBBÍTÁS

A Személyes adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor
kapcsolhatók össze, ha az Érintett ahhoz Hozzájárult, vagy törvény, egyéb jogszabály azt megengedi.

Az EGT-államba irányuló Adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén
belüli Adattovábbításra kerülne sor.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül –
Harmadik országba akkor továbbítható, ha ahhoz az Érintett Hozzájárult, vagy ha az Infotv.
5. és 6. § szakaszaiban foglalt feltételek teljesülnek és a Harmadik országban az átadott
Személyes adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a megfelelő szintű
védelem. (GDPR 45. cikk)

A Szolgáltató vele szerződéses jogviszonyban álló Adatfeldolgozónak továbbítja a
Személyes adatokat. Az Adatfeldolgozó az adatokat tárhelyszolgáltatási feladatai ellátása
céljából kezeli.

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Cégnév: Y-collective Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7628 Pécs, Arany János utca 24.
Cégjegyzékszám: 02-09-078609
Adószám: 23826836-2-02
Képviseli: Lovas Máté ügyvezető

A Szolgáltató az előírásoknak megfelelően a Személyes adatokat köteles továbbítani az
alábbi hatóságoknak, illetve egyéb szerveknek:

– az adatkérésre külön törvény szerint jogosult nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság,
valamint nemzetbiztonsági szolgálat törvényben meghatározott feladatai ellátásának
biztosítása céljából kérelemre,

– a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak,

– ha az Érintett elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, az Érintett vagy
más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét, testi épségét,
vagy javait fenyegető veszély elhárítása, megelőzése érdekében az adatok
megismerésére külön törvényben felhatalmazott szerv kérelme alapján a felhatalmazott
szerv részére.Az

XXVI. A WEBLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

A Szolgáltató a Weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más Személyes adatot nem rögzít.

A Weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

A Szolgáltató a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat.  Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a Weboldalról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében alkalmazásukat eleve megtilthatja. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:


Facebook adatvédelmi irányelv 

 

LXX. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégnév: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 01-10-041928

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Adattovábbítás módja: Internet

Cégnév: Y-collective Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7628 Pécs, Arany János utca 24.

Levelezési cím: 7621 Pécs, Kazinczy u. 2.

Cégjegyzékszám: 02-09-082788

Adószám: 25852110-2-02

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

LXXI. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet Személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti
személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és
gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre a jogszabály feljogosítja. Ezek a jogok a következők:

LXXI.1. Hozzáférési jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon az alábbiakra
vonatkozóan:
– az adatkezelés folyamatban van-e,
– az adatkezelés céljáról,
– a Személyes adatok kategóriáiról,
– címzettekről (kiknek adhatók át az adatok),
– az adattárolás időtartamáról, vagy meghatározásának szempontjairól,
– az Érintettet megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről,
– az adatok forrásáról, ha az nem az Érintettől származik,
– az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is külföldi
adattovábbításról.

A Szolgáltató az Adatkezelés tárgyát képező Személyes adatokat első alkalommal
díjmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátja.

LXXI.2. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett erre vonatkozó kérése esetén a Szolgáltató köteles indokolatlan késedelem
nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az Ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

LXXI.3. Adattörléshez való jog
Az Érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérni a Szolgáltatótól. A
Szolgáltató egyebekben köteles az érintett Érintettre vonatkozó Személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölni a következő esetekben:
– a Személyes adatokra már nincs szükség,
– az Érintett visszavonta a Hozzájárulását, és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja,
– az Érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
– a Személyes adatokat jogellenesen kezelték,
– a Személyes adatokat a Szolgáltatóra előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell,
– a Személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintetttörlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása esetén
kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a Személyes adatok további megőrzése
jogszerűnek tekinthető, ha
– véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása,
– valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés,
– közérdekből végzett feladat végrehajtása,
– az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
– népegészségügy területén érintő közérdekből,
– közérdekű archiválás,
– tudományos, történelmi kutatás vagy statisztikai kutatás,
– jogi igények védelme
érdekében szükséges.

LXXI.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az Adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
– az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a
Személyes adatok pontosságát
– az Adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását
– a Szolgáltatónak már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez
– az Érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében
vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival
szemben.

Ha az Adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

LXXI.5. Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
Személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az
adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben a Szolgáltató a Személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó Személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a Személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

LXXI.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a Személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
– adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés
teljesítése,
– és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha
ez technikailag megvalósítható – kérje a Személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.

LXXI.7. Hozzájárulás visszavonásának a joga
Az Érintett jogosult Hozzájárulását bármikor visszavonni. A Hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
LXXI.8. Panasztétel és Jogorvoslat
Az Érintett a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz vagy az
adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő
elérhetőségeken lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: naih.hu

 

ADATVÉDELMI BEÁLLÍTÁSOK

Beállításait és az Önnel kapcsolatosan tárolt adatokat, ellenőrizheti és módosítását kérheti.
Ilyen irányú igényét, kérjük, hogy jelezze felénk a info@propokerbacking.com e-mail címen.